Nginx+Tomcat企业级服务器高可用

Nginx+Tomcat企业级服务器高可用课程介绍
本套视频是主要针对企业级项目的几大维度解决技术方案之一。

Nginx+Tomcat企业级服务器高可用
通过讲解Nginx完成对Tomcat服务器高可用、高并发等特性
以通俗的语言、深入浅出让你掌握时下最流行中间件技术。
课程涵盖技术栈:Tomcat、Nginx、Linux、Docker等。
学完本套视频,将会掌握企业级Nginx集成Tomcat解决高可用、高并发等解决方案。
Nginx+Tomcat企业级服务器高可用课程

VB教程网官网:www.vbjcw.cn
VB教程网 » Nginx+Tomcat企业级服务器高可用